Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων για επιχειρήσεις της Εύβοιας

Ημερομηνία: 14-10-2021


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος και ενέργειας  προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα, για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 για την αναστολή προθεσμιών αξιόγραφων, με έδρα στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2021 στην παραπάνω περιοχή, το ευεργέτημα της μη καταχώρησης των ως άνω αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, και της διαγραφής τους (εάν έχουν ήδη καταχωριστεί) καθώς και της μη καταχώρησης εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλεται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

2.Δίνεται η δυνατότητα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» να συνάψει δάνειο, επιπροσθέτως των εμπορικών τραπεζών (που ήδη προβλεπόταν) και με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για ποσό δανείου έως συνολικού ποσού ενενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (90.500.00€), με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

3.Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης των οριζόμενων στοιχείων του άρθρου 180 του ν.4820/2021, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης και των Ο.Τ.Α., προκειμένου να λάβουν μέχρι την 20η Ιανουάριου κάθε έτους, έως και το ένα τέταρτο (1/4) της προβλεπόμενης ετήσιας επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών.

4.Καθορίζονται, οι προθεσμίες και ο αριθμός των δόσεων, για την τμηματική καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. από το Υπουργείο Υγείας, τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων, που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.

5.Παρατείνεται εκ νέου κατά τρεις (3) μήνες ο χρόνος λήξης της ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.) και θεωρείται ότι αυτός έχει επέλθει, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού, εντός δεκαπέντε (15) μηνών, αντί εντός δώδεκα (12) μηνών που ισχύει σήμερα, από το πέρας της προβλεπόμενης διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών περί του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας.

6.Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4797/2021 σχετικά με τη διαδικασία της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από θεομηνίες.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, υποβολής φακέλου με επιμέρους καταστάσεις επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, χωρίς να απαιτείται η συγκέντρωση των δικαιολογητικών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων.

7. α. Παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», να προβαίνει σε δωρεές ή χορηγίες σε φυσικά πρόσωπα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε ενώσεις των ανωτέρω, κατόπιν έγκρισης από το Εκτελεστικό της Συμβούλιο των προτάσεων που υποβάλλουν τα εν λόγω πρόσωπα, για την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα λόγω του εορτασμού της εθνικής επετείου για τα διακόσια (200) χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Προβλέπεται επίσης η διάθεση ιδιωτικών πόρων της ανωτέρω Επιτροπής, με τη μορφή δωρεάς ή χορηγίας, σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς συμβατούς με τους επιδιωκομένους από την Επιτροπή.

β. Ορίζεται η 16η.12.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4647/2019) ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των προαναφερομένων ρυθμίσεων.

8. α. Ρυθμίζεται η διαδικασία αποδοχής δωρεών υπηρεσιών διαφήμισης, προβολής, προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος εθνικής εμβέλειας, υπό τους ειδικώς αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

β. Προβλέπεται ότι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή της εν λόγω κατηγορίας, απαλλάσσεται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και λοιπές σχετικές εκπτώσεις και διευκολύνσεις υπό τα ειδικώς οριζόμενα στοιχεία των οικείων διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000).

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), περί της τήρησης και χρήσης αρχείων οικονομικής συμπεριφοράς, αξιόγραφα οφειλόμενα ή πληρωτέα από επιχειρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), περί των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυνάμει των υπ’ αρ. 7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και οι οποίες δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση της αναστολής προθεσμιών του ιδίου άρθρου, για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 7η.9.2021 έως και την 31η.12.2021, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος, αναστέλλονται, για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών από την σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 2

Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α’ άρθρου 40 του ν. 4801/2021
Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ του άρθρου 40 του ν. 4801/2021 (Α’ 83), περί της παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» επί δανείου, το οποίο πρόκειται να συνάψει η εν λόγω εταιρεία με εμπορικές τράπεζες, τροποποιείται, ώστε η ρύθμιση να καταλαμβάνει και δάνεια με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και η περ. α’ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«α. Παρέχει την εγγύησή του, κατά παρέκκλιση των άρθρων 96,97,98,100 και 104 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), δυνάμει της παρ. 25 του Τμήματος 3.2 της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 (Cl 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί δανείου ποσού ενενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (90.500.000) ευρώ, το οποίο πρόκειται να συνάψει η εν λόγω εταιρεία με εμπορικές τράπεζες ή διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την εταιρεία προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Οι όροι παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2021) 2079 final/24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεταί με μέριμνα της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 3

Διασφάλιση της ταμειακής ρευστότητας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην έναρξη κάθε οικονομικού έτους
Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δύνανται να λαμβάνουν, μέχρι την 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους, έως και το ένα τέταρτο (1/4) της προβλεπόμενης ετήσιας επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, προκειμένου να καλύπτουν τις ταμειακές τους ανάγκες, χωρίς την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 180 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί των επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων από δημόσιους πόρους. Ειδικότερα, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας λαμβάνουν την ως άνω προβλεπόμενη επιχορήγηση χωρίς την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4820/2021.

Άρθρο 4

Καθορισμός δόσεων για την τμηματική καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το Υπουργείο Υγείας
Η ετήσια επιχορήγηση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το Υπουργείο Υγείας καταβάλλεται τμηματικά, τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

α) η πρώτη δόση, που ανέρχεται έως το ένα τέταρτο (1/4) του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης, καταβάλλεται έως την 20ή Ιανουαρίου,
β) η δεύτερη δόση έως την 20ή Απριλίου, γ) η τρίτη δόση έως την 20ή Ιουλίου και
δ) η τέταρτη δόση έως την 20ή Οκτωβρίου εκάστου οικονομικού έτους.

Σε κάθε περίπτωση, έως την 20ή Ιουλίου καταβάλλεται τουλάχιστον ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης.

Άρθρο 5
Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), περί της λήξης της ειδικής διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ», σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός δώδεκα (12) μηνών, τροποποιείται, ώστε να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας, και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός δεκαπέντε (15) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.».

2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1, αρχίζει από την 7η.10.2021.

Άρθρο 6
Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθενται τρία νέα εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, φάκελο με τη συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, υπογεγραμμένη από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης δύναται, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 προς τον Υπουργό Οικονομικών, να διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, φάκελο με επιμέρους καταστάσεις επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 7, χωρίς να απαιτείται η συγκέντρωση των δικαιολογητικών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η Επιτροπή εισηγείται παράλληλα και το τελικό ποσοστό της επιχορήγησης. Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών για την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των προηγουμένων εδαφίων.».

Άρθρο 7

Δωρεές και χορηγίες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 34 του ν. 4647/2019
1. Στο άρθρο 34 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), περί των ρυθμίσεων για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:

«8Α. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» δύναται να προβαίνει σε δωρεές ή χορηγίες σε φυσικά πρόσωπα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε ενώσεις των ανωτέρω, κατόπιν έγκρισης από το Εκτελεστικό της Συμβούλιο των προτάσεων που υποβάλλουν τα εν λόγω πρόσωπα για την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων, που λαμβάνουν χώρα λόγω του εορτασμού της εθνικής επετείου για τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου εγκρίνεται η διάθεση ιδιωτικών πόρων της Επιτροπής, με τη μορφή δωρεάς ή χορηγίας, σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς συμβατούς με τους επιδιωκόμενους από την Επιτροπή, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4622/2019 {Α’ 133) και εξειδικεύονται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων που συντονίζει.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 34 του ν. 4647/2019.

Άρθρο 8
Δωρεές υπηρεσιών και δημιουργικού υλικού για την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού

1. Ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να αποδέχεται δωρεές υπηρεσιών διαφήμισης, προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος εθνικής εμβέλειας, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς και δωρεές του αντίστοιχου δημιουργικού υλικού διαφήμισης και προβολής, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Τουρισμού, απευθυντέα προς τον δωρητή τους. Ο Υπουργός Τουρισμού υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις που παρέχονται ως δωρεές για τον σκοπό της προώθησης του ελληνικού τουρισμού σε εθνική κλίμακα. Το δωριζόμενο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό παραλαμβάνεται από το Υπουργείο Τουρισμού προς περαιτέρω διάθεση στους αποδέκτες.

2. Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών διαφήμισης, προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος που αποτελούν αντικείμενο δωρεάς της παρ. 1 ανταποκρίνονται στο γενικό πλαίσιο στρατηγικής προώθησης και προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT) για την αντίστοιχη προγραμματική περίοδο. Η παραλαβή των παραδοτέων διενεργείται από τριμελή επιτροπή παραλαβής, που αποτελείται από δύο (2) στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού ή του EOT καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο του δωρητή.

3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζεται η απαλλαγή της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248).

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος