Νέος νόμος 4842/2021 – Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τις ρυθμίσεις για τα προγράμματα Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2 και την παράταση στην επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 και 120 δόσεων

Ημερομηνία: 14-10-2021


“Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.”

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει διατάξεις όπως :

Άρθρο 99: Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.
4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον ν.
4469/2017 – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Άρθρο 100: Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου
για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια
κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες
του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 101: Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020

Άρθρο 102: Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021

Άρθρο 103: Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021

Άρθρο 104: Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010

4842/2021″ title=”” target=””>Δείτε το νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος