Σχολές οδηγών – Όλη η διαδικασία γνωστοποίησης για τη λειτουργία τους

Ημερομηνία: 14-10-2021

Με τη νέα απόφαση Δ30/A3/276110/2021 καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης για τις δραστηριότητες των σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194), σε ό,τι αφορά:

α) τους όρους και τις προδιαγραφές που πληρούν οι χώροι άσκησης των δραστηριοτήτων, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) το ύψος του παράβολου του άρθρου 218 του ν. 4442/2016, τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του, τον τρόπο μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ) το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 220 του ν. 4442/2016 εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, την κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, τη διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης υπάγονται οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα υποκαταστήματα αυτών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194), με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11 και 85.53.11.01.

Η ισχύς της αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4742/14-10-2021).

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος