Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ημερομηνία: 21-03-2023


Δημοσιεύθηκαν αρχεία Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Υπάρχουν 3 ανεξάρτητα αρχεία για κάθε μια από τις τρεις Δράσεις του Προγράμματος:

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Βασικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Τυπικές Προϋποθέσεις

Ερώτηση 1: Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση 01/07 – 30/06, ποιων ετών τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για το προσδιορισμό του μεγέθους τους;

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Ερώτηση 2: Βάσει ποιου έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Ερώτηση 3: Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι υπόχρεες καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων βάσει του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α’ 139);

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.

Ερώτηση 4: Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων/επιτηδευματίες λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας της επιχείρησης για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ.

Ερώτηση 5: Ο υψηλότερος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων μιας επιχείρησης είναι 4.000€. Δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση;

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν δύναται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση καθώς το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων είναι μικρότερο από 18.000€ (ελάχιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου στη Δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ).

Δικαιολογητικά Ένταξης

Ερώτηση 6: Στο Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής με α/α 8, αναφέρεται η επισύναψη του εντύπου Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ή/και Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Φυσικού Προσώπου. Στις περιπτώσεις των νομικών μορφών επιχειρήσεων τι θα επισυνάπτεται;

Απάντηση: Το Έντυπο Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (τελευταίο υποβληθέν έντυπο) ή /και Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Φυσικού Προσώπου είναι δικαιολογητικό που αφορά μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων δεν υποβάλλεται σχετικό δικαιολογητικό.

Ερώτηση 7: Οι επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων δεν είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία να τηρούν ισολογισμό. Με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος ΙΙ (α/α 6), απαιτείται η επισύναψη των οικονομικών στοιχείων για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσης που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τι πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, στην αίτηση συμμετοχής, για την κάλυψη του κριτηρίου αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου;

Απάντηση: Για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων, υποβάλλεται το Υπόδειγμα (Ε.Λ.Π.) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του Λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Ερώτηση 8: Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση για την οποία απαιτείται έκδοση Άδειας Λειτουργίας, τι δικαιολογητικό θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση, η ύπαρξη της Άδειας Λειτουργίας της νέας δραστηριότητας/εγκατάστασης θα εξεταστεί κατά την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθούν οι απαιτούμενες Άδειες Λειτουργίας των υφιστάμενων (λοιπών) Κ.Α.Δ. Επένδυσης στους οποίους η επιχείρηση δραστηριοποιείται για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Ερώτηση 9: Σύμφωνα με τη Πρόσκληση στο Παράρτημα ΙΙ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής αναφέρεται ότι για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 20.000 € απαιτείται να υποβληθεί τουλάχιστον μία προσφορά. Η εν λόγω προϋπόθεση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;

Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης (εγγραφής στο ΟΠΣΚΕ) για κάθε διακριτό ενιαίο φυσικό αντικείμενο. Εφόσον δεν υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) προσφορά η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Ερώτηση 10: Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε δίκτυο Franchise, τί δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά με τον προσδιορισμό του μεγέθους;

Απάντηση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομιστούν:

• Η σύμβαση Δικαιόχρησης καθώς και οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου

• Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ΜΜΕ με Σφραγίδα & Υπογραφή Ορκωτού λογιστή και του Νόμιμου εκπροσώπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την Ιδιότητα ΜΜΕ μιας Επιχείρησης)

• εφόσον προκύπτει σύνδεση με τις επιχειρήσεις του δικτύου ή/και άλλες επιχειρήσεις, όλα τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία των δύο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων σύμφωνα με το Α/Α 7 του Παραρτήματος ΙΙ για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες.

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ερώτηση 11: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς φορολογικών μηχανισμών για τη διασύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., Pos, κλπ.;

Απάντηση: Δαπάνες εξοπλισμού/ λογισμικού που είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (πχ. φορολογικοί μηχανισμοί για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 12: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αναβάθμισης υφιστάμενης ιστοσελίδας, ή μόνο η δημιουργία νέας; Θα πρέπει και το Domain να είναι καινούργιο;

Απάντηση: Επιλέξιμη θεωρείται μόνο η δαπάνη κατασκευής νέας ιστοσελίδας και όχι αναβάθμιση υφιστάμενης. Το Domain δύναται να παραμένει το ίδιο, εφόσον αποδεικνύονται τα παραπάνω.

Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη ανανέωσης ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη στην κατηγορία δαπάνης 8 «Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών λογισμικού».

Ερώτηση 14: Πως πραγματοποιείται ο υπολογισμός των Έμμεσων Δαπανών (7%); Είναι υποχρεωτική η συμπερίληψή τους στο επενδυτικό σχέδιο;

Απάντηση: Οι Έμμεσες Δαπάνες αποτελούν το 7% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των Αμέσων Δαπανών και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου. Για παράδειγμα, σε μια αίτηση χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 30.000€, αυτός θα διαμορφωθεί ως εξής:

Συνολικός Π/Υ= Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Άμεσων Δαπανών 28.037,38€ + Έμμεσες Δαπάνες 1.962,62€ (28.037,38€ * 7%) = 30.000€.

Ερώτηση 15: Δαπάνη προμήθειας λογισμικών με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδειας χρήσης, όπως πχ το AutoCad, εμπίπτει στις επιλέξιμες δαπάνες της Κατηγορίας 3: “Δαπάνες Λογισμικού” ή της Κατηγορίας 8: “Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Λογισμικού”;

Απάντηση: Δαπάνη αγοράς λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδεια χρήσης, δύναται να πιστοποιηθεί στην Κ.Δ:3 “Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία”, εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης.

 

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Προηγμένου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση 01/07 – 30/06, ποιών ετών τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για το προσδιορισμό του μεγέθους τους;

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Ερώτηση 2: Βάσει ποιου έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Ερώτηση 3: Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι υπόχρεες καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων βάσει του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139);

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.

Ερώτηση 4: Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων/επιτηδευματίες λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας της επιχείρησης για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ.

Ερώτηση 5: Δυνητικός δικαιούχος ο οποίος υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, προέβη, κατά το προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, σε μεταφορά της έδρας του από την περιφέρεια Αττικής (Περιφέρεια σε Μετάβαση) στην Στερεά Ελλάδα (Περιφέρεια Λιγότερο Ανεπτυγμένη). Πληροί την τυπική προϋπόθεση συμμετοχής α/α 22 της Πρόσκλησης της Δράσης όπου προβλέπεται ότι: Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιλέξουν το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ651/2014)

Απάντηση: Η εν λόγω μεταφορά της έδρας δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014, ως μετεγκατάσταση ορίζεται η «μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση) (βλ. Πίνακα Επεξήγησης Γενικών Όρων και Συντμήσεων).

Ερώτηση 6: Στις προϋποθέσεις του Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ) αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμες «οι ενισχύσεις για δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.»._Αυτό σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση κάνει έστω και 1% εξαγωγές, δεν είναι επιλέξιμη στη Δράση;

Απάντηση: Η ύπαρξη εξαγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. Μη επιλέξιμη είναι η ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται άμεσα με την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας και τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής.

Ερώτηση 7: Ο υψηλότερος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων μιας επιχείρησης είναι 15.000€. Δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση;

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση καθώς το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων είναι μικρότερο από 50.000€ (ελάχιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου στη Δράση Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΈΝΤΑΞΗΣ

Ερώτηση 8: Οι επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων δεν είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία να τηρούν ισολογισμό. Με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος ΙΙ (α/α:8), απαιτείται η επισύναψη των οικονομικών στοιχείων για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσης που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τί πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, στην αίτηση συμμετοχής, για την κάλυψη του κριτηρίου αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου;

Απάντηση: Για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων υποβάλλεται Υπόδειγμα (Ε.Λ.Π.) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Ερώτηση 9: Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση για την οποία απαιτείται έκδοση Άδειας Λειτουργίας, τι δικαιολογητικό θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση, η ύπαρξη της Άδειας Λειτουργίας της νέας δραστηριότητας/εγκατάστασης θα εξεταστεί κατά την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθούν οι απαιτούμενες Άδειες Λειτουργίας των υφιστάμενων (λοιπών) Κ.Α.Δ. Επένδυσης στους οποίους η επιχείρηση δραστηριοποιείται για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Ερώτηση 10: Σύμφωνα με τη Πρόσκληση στο Παράρτημα ΙΙ -Δικαιολογητικά Συμμετοχής αναφέρεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές για κάθε δαπάνη, οποιασδήποτε κατηγορίας, καθαρής αξίας άνω των 50.000€ ή, διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα κρίνεται μη επιλέξιμη και θα περικόπτεται. Η εν λόγω προϋπόθεση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;

Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης (εγγραφής στο ΟΠΣΚΕ) για κάθε διακριτό ενιαίο φυσικό αντικείμενο. Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές, customized λογισμικό, κ.λ.π) προσκομίζεται μία προσφορά με τη σχετική αιτιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Ερώτηση 11:Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε δίκτυο Franchise τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά με τον προσδιορισμό του μεγέθους;

Απάντηση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομιστούν:

•   Η σύμβαση Δικαιόχρησης καθώς και οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου

•  Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ΜΜΕ με Σφραγίδα & Υπογραφή Ορκωτού λογιστή και του Νόμιμου εκπροσώπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την Ιδιότητα ΜΜΕ μιας Επιχείρησης)

•   Εφόσον προκύπτει σύνδεση με τις επιχειρήσεις του δικτύου ή/και άλλες επιχειρήσεις, όλα τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία των δύο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων σύμφωνα με το Α/Α 10 του Παραρτήματος ΙΙ για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ερώτηση 12: Ποια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψιν για την έναρξη εργασιών και την επιλεξιμότητα των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου μιας επιχείρησης στην περίπτωση που αίτηση χρηματοδότησής της έχει αρχικά απορριφθεί και έχει υποβάλλει νέα αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία της εγκεκριμένης (2ης) υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς φορολογικών μηχανισμών για τη διασύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., Pos, κλπ.;

Απάντηση: Δαπάνες εξοπλισμού/ λογισμικού που είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (πχ. φορολογικοί μηχανισμοί για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 14: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αναβάθμισης υφιστάμενης ιστοσελίδας, ή μόνο η δημιουργία νέας; Θα πρέπει και το Domain να είναι καινούργιο;

Απάντηση: Επιλέξιμη θεωρείται μόνο η δαπάνη κατασκευής νέας ιστοσελίδας και όχι αναβάθμιση υφιστάμενης. Το Domain δύναται να παραμένει το ίδιο, εφόσον αποδεικνύονται τα παραπάνω.

Ερώτηση 15: Η υλοποίηση δαπάνης της κατηγορίας «Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής – Κατηγορία α/α 8» είναι υποχρεωτική για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Ναι, απαιτείται η υλοποίηση δαπανών στη συγκεκριμένη κατηγορία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτηση 16: Δαπάνη προμήθειας λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδειας χρήσης, είναι επιλέξιμη για τη Δράση ή θεωρείται «Software-As-A-Service»;

Απάντηση: Δαπάνη προμήθειας λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδεια χρήσης, είναι επιλέξιμη για τη Δράση, εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ερώτηση 17: Τι επισυνάπτεται για την τεκμηρίωση κάλυψης των κριτηρίων του ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και πότε αυτά θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί;

Απάντηση: Για την κάλυψη των κριτηρίων απαιτείται ενδεικτικά η επισύναψη των κάτωθι:

1.  Παραστατικά τιμολόγησης στοιχείων εξοπλισμού, λογισμικού

2.  Εκτυπώσεις μητρώου παγίων στις οποίες εμφανίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία

3.  Serial numbers εξοπλισμού και άδειες χρήσης/βεβαιώσεις λογισμικού

4.  Φωτογραφίες/ printscreen του εξοπλισμού/λογισμικού

Σημειώνεται ότι, οι εφαρμογές/λογισμικά θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι έχουν αποκτηθεί/ανανεωθεί εντός τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και να βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία.

Η επισύναψη μόνο φωτογραφιών/print screen (α/α 4) δεν επαρκεί για την τεκμηρίωση των κριτηρίων.

Ερώτηση 18: Για την κάλυψη των κριτηρίων ψηφιακής ωριμότητας γίνονται αποδεκτές δωρεάν/δοκιμαστικές εκδόσεις εφαρμογών/λογισμικών;

Απάντηση: Δεν γίνονται αποδεκτές δωρεάν/δοκιμαστικές εκδόσεις εφαρμογών/λογισμικών.

Ερώτηση 19: Για τη κάλυψη του Κριτηρίου 2 “Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων και email και ημερολογίου” του ερωτηματολογίου της Ψηφιακής Ωριμότητας, απαιτείται το σύνολο των αναφερόμενων εφαρμογών;

Απάντηση: Για τη κάλυψη του Κριτηρίου 2, απαιτείται η εγκατάσταση του συνόλου των αναφερόμενων εφαρμογών (πχ: MS Office Suite) για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά η αγορά/ανανέωσή τους εντός της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση 20: Για τη κάλυψη του Κριτηρίου 3 «Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)» της ψηφιακής ωριμότητας, θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει κάποιο λογισμικό της λίστας παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ) για το MyData ή επαρκεί η ύπαρξη λογισμικού εμπορικής διαχείρισης και τιμολόγησης;

Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια καταλληλότητας του λογισμικού για διασύνδεση με το MyData (ΥΠΑΗΕΣ). Αρκεί να διαθέτει δυνατότητα ψηφιακής/ηλεκτρονικής τιμολόγησης (data σε δομημένη και τυποποιημένη μορφή).

Ερώτηση 21: Όσον αφορά το Κριτήριο αξιολόγησης 4 ”Σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB και Εξοπλισμός ενσύρματου ή εξοπλισμός ασύρματου δικτύου” του ερωτηματολογίου της Ψηφιακής Ωριμότητας, σε τι αφορά και πώς τεκμηριώνεται η κάλυψή του;

Απάντηση: Η σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB αφορά σε ταχύτητα διαδικτύου τουλάχιστον άνω των 50mbps ανεξαρτήτου τρόπου παροχής από τον Πάροχο (μέσω vdsl ή οπτικής ίνας). Για την τεκμηρίωση, απαιτείται η επισύναψη πρόσφατου τιμολογίου από τον εκάστοτε Πάροχο με εμφανή την αναγραφή της ονομαστικής ταχύτητας σύνδεσης. Επιπρόσθετα, δύναται να επισυνάπτονται φωτογραφίες από τον εξοπλισμό της επιχείρησης πχ router/modem, switches, αναμεταδότες, κλπ.

 

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αιχμής

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση 01/07 – 30/06, ποιών ετών τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για το προσδιορισμό του μεγέθους τους;

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Ερώτηση 2: Βάσει ποιού έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Ερώτηση 3: Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι υπόχρεες καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων βάσει του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139);

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.

Ερώτηση 4: Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων/επιτηδευματίες λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας της επιχείρησης για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ της τυπικής προϋπόθεσης των πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ.

Ερώτηση 5: Δυνητικός δικαιούχος ο οποίος υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, προέβη, κατά το προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, σε μεταφορά της έδρας του από την περιφέρεια Αττικής (Περιφέρεια σε Μετάβαση) στην Στερεά Ελλάδα (Περιφέρεια Λιγότερο Ανεπτυγμένη). Πληροί την τυπική προϋπόθεση συμμετοχής α/α 22 της Πρόσκλησης της Δράσης όπου προβλέπεται ότι: Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιλέξουν το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ651/2014)

Απάντηση: Η εν λόγω μεταφορά της έδρας δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014, ως μετεγκατάσταση ορίζεται η «μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση) (βλ. Πίνακα Επεξήγησης Γενικών Όρων και Συντμήσεων).

Ερώτηση 6: Στις προϋποθέσεις του Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ) αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμες «οι ενισχύσεις για δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.»._Αυτό σημαίνει ότι αν μια επιχείρηση κάνει έστω και 1% εξαγωγές, δεν είναι επιλέξιμη στη Δράση;

Απάντηση: Η ύπαρξη εξαγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. Μη επιλέξιμη είναι η ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται άμεσα με την προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας και τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής.

Ερώτηση 7: Ο υψηλότερος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων μιας επιχείρησης είναι 15.000€. Δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση;

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση καθώς το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών περιόδων είναι μικρότερο από 50.000€ (ελάχιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου στη Δράση Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΈΝΤΑΞΗΣ

Ερώτηση 8: Οι επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων δεν είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία να τηρούν ισολογισμό. Με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος ΙΙ (α/α:8), απαιτείται η επισύναψη των οικονομικών στοιχείων για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσης που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τί πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, στην αίτηση συμμετοχής, για την κάλυψη του κριτηρίου αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου;

Απάντηση: Για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων υποβάλλεται Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή του λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος.

Ερώτηση 9: Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση για την οποία απαιτείται έκδοση Άδειας Λειτουργίας, τι δικαιολογητικό θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα δραστηριότητα/εγκατάσταση, η ύπαρξη της Άδειας Λειτουργίας της νέας δραστηριότητας/εγκατάστασης θα εξεταστεί κατά την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθούν οι απαιτούμενες Άδειες Λειτουργίας των υφιστάμενων (λοιπών) ΚΑΔ Επένδυσης στους οποίους η επιχείρηση δραστηριοποιείται για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Ερώτηση 10: Σύμφωνα με τη Πρόσκληση στο Παράρτημα ΙΙ -Δικαιολογητικά Συμμετοχής αναφέρεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές για κάθε δαπάνη, οποιασδήποτε κατηγορίας, καθαρής αξίας άνω των 50.000€ ή, διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα κρίνεται μη επιλέξιμη και θα περικόπτεται. Η εν λόγω προϋπόθεση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;

Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης (εγγραφής στο ΟΠΣΚΕ) για κάθε διακριτό ενιαίο φυσικό αντικείμενο. Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές, customized λογισμικό, κ.λ.π) προσκομίζεται μία προσφορά με τη σχετική αιτιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Ερώτηση 11:Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε δίκτυο Franchise τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά με τον προσδιορισμό του μεγέθους;

Απάντηση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομιστούν:

•   Η σύμβαση Δικαιόχρησης καθώς και οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου

•  Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις ΜΜΕ με Σφραγίδα & Υπογραφή Ορκωτού λογιστή και του Νόμιμου εκπροσώπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την Ιδιότητα ΜΜΕ μιας Επιχείρησης)

•   Εφόσον προκύπτει σύνδεση με τις επιχειρήσεις του δικτύου ή/και άλλες επιχειρήσεις, όλα τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία των δύο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων σύμφωνα με το Α/Α 10 του Παραρτήματος ΙΙ για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ερώτηση 12: Ποιά ημερομηνία λαμβάνεται υπόψιν για την έναρξη εργασιών και την επιλεξιμότητα των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου μιας επιχείρησης στην περίπτωση που αίτηση χρηματοδότησής της έχει αρχικά απορριφθεί και έχει υποβάλλει νέα αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία της εγκεκριμένης (2ης) υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση 13: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς φορολογικών μηχανισμών για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, Pos, κλπ.;

Απάντηση: Δαπάνες εξοπλισμού/ λογισμικού που είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (πχ. φορολογικοί μηχανισμοί για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 14: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αναβάθμισης υφιστάμενης ιστοσελίδας, ή μόνο η δημιουργία νέας; Θα πρέπει και το Domain να είναι καινούργιο;

Απάντηση: Επιλέξιμη θεωρείται μόνο η δαπάνη κατασκευής νέας ιστοσελίδας και όχι αναβάθμιση υφιστάμενης. Το Domain δύναται να παραμένει το ίδιο, εφόσον αποδεικνύονται τα παραπάνω.

Ερώτηση 15: Η υλοποίηση δαπάνης της κατηγορίας «Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής – Κατηγορία α/α 8» είναι υποχρεωτική για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Ναι, απαιτείται η υλοποίηση δαπανών στη συγκεκριμένη κατηγορία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 30% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτηση 16: Δαπάνη προμήθειας λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδειας χρήσης, είναι επιλέξιμη για τη Δράση ή θεωρείται «Software-As-A-Service»;

Απάντηση: Δαπάνη προμήθειας λογισμικού με ετήσια ή και μεγαλύτερη διάρκεια άδεια χρήσης, είναι επιλέξιμη για τη Δράση, εφόσον εγγράφεται στα πάγια της επιχείρησης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ερώτηση 17: Τί επισυνάπτεται για την τεκμηρίωση κάλυψης των κριτηρίων του ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και πότε αυτά θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί;

Απάντηση: Για την κάλυψη των κριτηρίων απαιτείται ενδεικτικά η επισύναψη των κάτωθι:

1.  Παραστατικά τιμολόγησης στοιχείων εξοπλισμού, λογισμικού

2.  Εκτυπώσεις μητρώου παγίων στις οποίες εμφανίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία

3.  Serial numbers εξοπλισμού και άδειες χρήσης/βεβαιώσεις λογισμικού

4.  Φωτογραφίες/ printscreen του εξοπλισμού/λογισμικού

Σημειώνεται ότι, οι εφαρμογές/λογισμικά θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι έχουν αποκτηθεί/ανανεωθεί εντός τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και να βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία.

Η επισύναψη μόνο φωτογραφιών/print screen (α/α 4) δεν επαρκεί για την τεκμηρίωση των κριτηρίων.

Ερώτηση 18: Για την κάλυψη των κριτηρίων ψηφιακής ωριμότητας γίνονται αποδεκτές δωρεάν/δοκιμαστικές εκδόσεις εφαρμογών/λογισμικών;

Απάντηση: Δεν γίνονται αποδεκτές δωρεάν/δοκιμαστικές εκδόσεις εφαρμογών/λογισμικών.

Ερώτηση 19: Για τη κάλυψη του Κριτηρίου 2 “Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων και email και ημερολογίου” του ερωτηματολογίου της Ψηφιακής Ωριμότητας, απαιτείται το σύνολο των αναφερόμενων εφαρμογών;

Απάντηση: Για τη κάλυψη του Κριτηρίου 2, απαιτείται η εγκατάσταση του συνόλου των αναφερόμενων εφαρμογών (πχ: MS Office Suite) για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά η αγορά/ανανέωσή τους εντός της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση 20: Για τη κάλυψη του Κριτηρίου 3 «Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)» της ψηφιακής ωριμότητας, θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει κάποιο λογισμικό της λίστας παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ) για το MyData ή επαρκεί η ύπαρξη λογισμικού εμπορικής διαχείρισης και τιμολόγησης;

Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια καταλληλότητας του λογισμικού για διασύνδεση με το MyData (ΥΠΑΗΕΣ). Αρκεί να διαθέτει δυνατότητα ψηφιακής/ηλεκτρονικής τιμολόγησης (data σε δομημένη και τυποποιημένη μορφή).

Ερώτηση 21: Όσον αφορά το Κριτήριο αξιολόγησης 4 ”Σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB και Εξοπλισμός ενσύρματου ή εξοπλισμός ασύρματου δικτύου” του ερωτηματολογίου της Ψηφιακής Ωριμότητας, σε τί αφορά και πώς τεκμηριώνεται η κάλυψή του;

Απάντηση: Η σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB αφορά σε ταχύτητα διαδικτύου τουλάχιστον άνω των 50mbps ανεξαρτήτου τρόπου παροχής από τον Πάροχο (μέσω vdsl ή οπτικής ίνας). Για την τεκμηρίωση, απαιτείται η επισύναψη πρόσφατου τιμολογίου από τον εκάστοτε Πάροχο με εμφανή την αναγραφή της ονομαστικής ταχύτητας σύνδεσης. Επιπρόσθετα, δύναται να επισυνάπτονται φωτογραφίες από τον εξοπλισμό της επιχείρησης πχ router/modem, switches, αναμεταδότες, κλπ.

Kotsanas

Kotsanas

Κατασκευή ιστοσελίδων Πύργος